اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

مقالات و مطالب مدیریتی

گزارش های سنتی

  • داشبورد مدیریتی چیست؟

    94/2/16 توسط امین چرومی

    در سیستم های اطلاعات مدیریت، داشبورد ارائه گرافیکی مهم ترین اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن به یک یا چند هدف مشخص است؛ که در یک صفحه با دقت و نظم چیده شده اند، تا مدیران بتوانند با یک نگاه وضعیت موجود را نظارت کنند.

    ادامه مطلب...