اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

3 کلیک چیست؟

رسم اوناع نمودارها و گراف ها، تنها با 3 کلیک. 3 کلیک یعنی فرصت بیشتر برای آنالیز. یعنی زمان بیشتر برای کنکاش در داده ها و کشف نکات بهتر و مهمتر. مقایسه زمان رسم گراف های ساده در vdash و نرم افزارهای دیگر نشان می دهد زمان رسم یک نمودار در نرم افزار گزارش ساز ساده شده مایکروسافت، به اندازه رسم 4 نمودار و ایجاد تغییرات مختلف در آنها در vdash است.


در حال خواندن ویدئو...