اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

نمونه داشبورد مدیریت منابع انسانی در vdash

دیدئو حاضر نمایش نمونه داشبورد مدیریت منابع انسانی در نرم افزار تعاملی آنالیز اطلاعات و داشبورد مدیریتی vdash است . در این نمونه از داده های پرسنلی استفاده شده است . مدیران منابع انسانی که دارای مهارت های تفسیر داده هستند توانایی بیشتری برای دنبال کردن روند دارند و پس از شناسایی روند ، تصمیمی عملیاتی بر اساس داده ها می گیرند .


در حال خواندن ویدئو...