اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

چگونه با مصور سازی داده ها، مشتریان خود را بهتر بشناسیم

مصور سازی و آنالیز دقیق داده های مربوط به مشتریان، با شروع از یک دید کلی و یافتن روابط مهم و فاکتورهای موثر در خرید مشتریان و در نهایت بدست آوردن یک الگوی غالب برای رفتار مشتری به کمک ابزار vdash


در حال خواندن ویدئو...