اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

شروع کار با vdash

تمامی گام های استفاده از vdash از وارد شدن و بارگذاری داده ها و رسم چارت ها و گراف ها و ایجاد یک داشبورد و در نهایت ذخیره داشبورد مورد نظر در این ویدیو بررسی می شود.


در حال خواندن ویدئو...